avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 1.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.43
avatar 0.01 0.43
avatar 0.00 0.43
avatar 0.00 0.43